نمایش نوار ابزار

مشروح سوابق

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶

قطعا خود ارزیابی گری امری است سخت و بعضا بدور از تواضع ، ضمن اعتراف یه این مهم ، اما به جهت اجرای عرف موجود برای خودارزیابی محورهای فوق را ارائه میکنم. امید که اساتید و دوستان مشفقم تواضع بی پایان حقیر را در نسبت به دریای سخاوت و دانش خود ادراک فرمایند .

[wp_rb id=”289″ ]